Bádám v archivech na území celé České a Slovenské republiky, Maďarska, Rakouska, Rumunska a území bývalé Podkarpatské Rusi (Zakarpatská oblast Ukrajiny). Při pátrání po rodinné historii využívám všechny existující dostupné archivní prameny:

I am researching in archives throughout the Czech and Slovak Republics, Hungary, Austria, Romania and the territory of the former Subcarpathian Rus (Zakarpattia region of Ukraine). In my search for family history I use all available archival sources: 

- matriky narozených, oddaných, zemřelýchregisters of births, marriages, deaths

- pozemkové knihy (purkrechtní, gruntovní, sirotčí ...) / land registers

- urbáře / urbars

- Berní rula z roku 1654 / Tax roll from 1654

- soupisy poddaných (podle víry z roku 1651, podle panství) / lists of serfs (by faith from 1651, by manor)

- mapy Stabilního katastru (Indikační skicy, Císařské povinné otisky) / maps of the Stable Cadastre (Indication Sketches, Imperial Mandatory Impressions)

- školní výkazy (vysvědčení) / school records (report cards)

- cechovní písemnosti (pokud byl mezi předky řemeslník) / guild documents (if there was a craftsman among the ancestors)

- sčítání obyvatelstva v rozmezí let 1857 - 1921 census from 1857 to 1921

- kmenové listy vojáků a důstojníků (pokud byl mezi předky voják) . . . / service sheets for soldiers and officers (if there was a soldier or an officer among your ancestors) . . .


Všechny dohledané informace o předcích rodu je možné zpracovat několika způsoby provedení:

All the traced information about the ancestors of the family can be processed in several ways:

Rodokmen v knižní podobě - kronika rodu (otcovská linie - nositelé jednoho příjmení) 

Family tree in book form - family chronicle (paternal line - carriers of one surname)

Rodokmen v obrazové podobě (otcovská linie - nositelé jednoho příjmení)

Family tree in pictorial form (paternal line - carriers of one surname)

Vývod předků

Ancestral output

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky